اول از همه به این رقم ها و این حیوان ها توجه کنید :
۰ : خوک
۱ : موش
۲ : گاو
۳ : پلنگ
۴ : خرگوش
۵ : نهنگ
۶ : مار
۷ : اسب
۸ : گوسفند
۹ : میمون
۱۰ : مرغ
۱۱ : سگ
حالا سال ۱۳۸۸ رو از عدد ۶ کم می کنیم که میشه ۱۳۸۲ این عدد رو به ۱۲ تقسیم می کنیم و باقیمانده رو بدست
میاریم که میشه عدد ۲ و طبق لیست بالا عدد ۲ میشه سال گاو .
دقیقا به همین طریق محاسبه کنید سال بعد سال پلنگه.
89:پلنگ
90:خرگوش
91:نهنگ
92:مار